روز جهانی آمار و برنامه ریزی روز جهانی آمار و برنامه ریزی

 روز جهانی آمار (20 اکتبر) بر تحلیل گران و کارشناسان آمار هوانوردی و فرودگاهی گرامی باد

خوش آمدید خوش آمدید

آخرین نسخه آمارنامه آخرین نسخه آمارنامه

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در شهریور ماه 1395نشست و برخاست 23%نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

اعزام و پذیرش مسافر

در شهریورماه 1395اعزام و پذيرش مسافر 23% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در شهریور ماه 1395 ارسال و پذیرش بار و پست 17نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

پروازهای عبوری

در شهریور ماه 1395 پرواز هاي عبوري 10% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزايش داشته است.