خوش آمدید خوش آمدید

 

آخرین نسخه آمارنامه آخرین نسخه آمارنامه

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در مرداد ماه 1395نشست و برخاست 21%نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

اعزام و پذیرش مسافر

در مرداد ماه 1395اعزام و پذيرش مسافر 19% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در مرداد ماه 1395 ارسال و پذیرش بار و پست 9% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

پروازهای عبوری

در مرداد ماه 1395 پرواز هاي عبوري 14% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزايش داشته است.