نمایش محتوا نمایش محتوا

نمودار نشست و برخاست فرودگاههای بین المللی دی 1394

 

نمودار اعزام پذیرش مسافر فرودگاههای بین المللی دی 94

 

آخرین نسخه آمارنامه آخرین نسخه آمارنامه

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در دی ماه 1394 نشست و برخاست 8% نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

اعزام و پذیرش مسافر

در دی ماه 1394 اعزام و پذيرش مسافر 3% نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در دی ماه 1394 ارسال و پذیرش بار و پست 4% نسبت به ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است

پروازهای عبوری

در دی ماه 1394 پرواز هاي عبوري 9 نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزايش داشته است.