8 فرودگاه برتر 8 فرودگاه برتر

نمودار نشست و  برخاست فرودگاههاي بين المللي شهریور ماه سال 1394
 
ودسیلاثسمن.png

نمودار اعزام و پذيرش مسافر فرودگاههاي بين المللي در شهریور ماه سال 1394

ghgejsdh.png
 

 

 

خلاصه گزارش توصیفی خلاصه گزارش توصیفی

نشست و برخاست

 
   
 
untitled333.bmp 
 
در شهریور ماه 1394 نشست و برخاست نسبت به ماه مشابه سال قبل 4% افزایش داشته است.
 
 

اعزام و پذيرش مسافر

 
   

surcharges[1].jpg

در شهریور ماه 1394 اعزام و پذيرش مسافر نسبت به ماه مشابه سال قبل 6% افزایش است.
 
 

ارسال و پذيرش بار و پست

 
   


air_freight.jpg

در شهریور ماه 1394 ارسال و پذيرش بار نسبت به ماه مشابه سال قبل 7% افزایش داشته است.

 
 

پروازهاي عبوري

 
   
oboori.jpg 
در مرداد ماه 1394 پرواز هاي عبوري نسبت به ماه مشابه سال قبل  ماه  33% افزايش داشته است.