نمودار 9 فرودگاه بین المللی شرکت فرودگاههای کشور نمودار 9 فرودگاه بین المللی شرکت فرودگاههای کشور

نمودار نشست و برخاست فرودگاههای بین المللی مهر 1394

 

 

نمودار اعزام پذیرش مسافر فرودگاههای بین المللی مهر 94

 

خلاصه گزارش توصیفی خلاصه گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در مهر ماه 1394 نشست و برخاست 5% نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

اعزام و پذیرش مسافر

در مهر ماه 1394 اعزام و پذيرش مسافر  4%  نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در مهرماه 1394 ارسال و پذیرش بار و پست 5% نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

پروازهای عبوری

در مهر ماه 1394 پرواز هاي عبوري 7 نسبت به ماه مشابه سال گذشته افزايش داشته است.