خوش آمدید خوش آمدید

                

             

آخرین نسخه آمارنامه آخرین نسخه آمارنامه

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در فروردین ماه 1395نشست و برخاست 14%نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

اعزام و پذیرش مسافر

در فروردین ماه 1395اعزام و پذيرش مسافر 16% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در فروردین ماه 1395 ارسال و پذیرش بار و پست 9% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

پروازهای عبوری

در فروردین ماه 1394 پرواز هاي عبوري 11% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزايش داشته است.