خوش آمدید خوش آمدید

 

سهم نشست برخاست فرودگاهها در دی ماه سال جاری سهم نشست برخاست فرودگاهها در دی ماه سال جاری

اطلاعیه اطلاعیه

کاربران محترم فرودگاهی:

به اطلاع می رساند: در صورت قطع شبکه داخلی (اینترانت) برای تسریع در دسترسی به سامانه آمار از آدرس زیر استفاده نمایید.

www.airport.ir/group/amar

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در دی ماه 1395نشست و برخاست 17%نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

اعزام و پذیرش مسافر

در دی ماه 1395اعزام و پذيرش مسافر 19% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در دی ماه 1395 ارسال و پذیرش بار و پست 13نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

پروازهای عبوری

در دی ماه 1395 پرواز هاي عبوري 9% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزايش داشته است.

 

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه