خوش آمدید خوش آمدید

 

 

سهم نشست برخاست فرودگاهها در اسفند ماه سال جاری سهم نشست برخاست فرودگاهها در اسفند ماه سال جاری

اطلاعیه اطلاعیه

کاربران محترم فرودگاهی:

به اطلاع می رساند: در صورت قطع شبکه داخلی (اینترانت) برای تسریع در دسترسی به سامانه آمار از آدرس زیر استفاده نمایید.

www.airport.ir/group/amar

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در اسفند ماه 1395نشست و برخاست 12%نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

اعزام و پذیرش مسافر

در اسفند ماه 1395اعزام و پذيرش مسافر 17% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در اسفند ماه 1395 ارسال و پذیرش بار و پست 14نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

پروازهای عبوری

در اسفند ماه 1395 پرواز هاي عبوري 12% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزايش داشته است.

 

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه