نمودارهای آماری نمودارهای آماری

سهم نشست برخاست فرودگاهها در تیر ماه سال 96 سهم نشست برخاست فرودگاهها در تیر ماه سال 96

اطلاعیه اطلاعیه

کاربران محترم فرودگاهی:

  • به اطلاع می رساند: برای ورود به سامانه آمار از آدرس زیر استفاده نمایید.

www.my.airport.ir

  •  در صورت قطع شبکه داخلی (اینترانت) برای تسریع در دسترسی به سامانه آمار از آدرس زیر استفاده نمایید.

www.airport.ir/group/amar

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در تیر ماه 1396 نشست و برخاست 11% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش بوده است.

اعزام و پذیرش مسافر

در تیر ماه 1396 اعزام و پذيرش مسافر 13% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در  تیر ماه 1396 ارسال و پذیرش بار و پست 18% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

پروازهای عبوری

در تیر ماه 1396 پرواز هاي عبوري  20% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

 

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه