اطلاعات ترمینال و باند اطلاعات ترمینال و باند

       اطلاعات ترمینال و باند فرودگاههای تحت مالکیت شرکت فرودگاهها  و ناوبری هوایی ایران در سال 95

     

مأخذ این اطلاعات اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاه ها می باشد