اطلاعات ترمینال و باند در سال 97 اطلاعات ترمینال و باند در سال 97

مأخذ این اطلاعات اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاه ها می باشد