اطلاعات ترمینال و باند در سال 98 اطلاعات ترمینال و باند در سال 98

مأخذ این اطلاعات اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاه ها می باشد