اطلاعات ترمینال و باند در سال 99 اطلاعات ترمینال و باند در سال 99