گزارشات توصیفی گزارشات توصیفی

تحلیل ها

اسناد
— 20 آیتم به ازای صفحه
19 مورد یافت شد.
نام اندازه
آمار اربعین عتبات عالیات سال94 1.3MB
آمار اربعین عتبات عالیات سال 95 2.1MB
آمار اربعین عتبات عالیات سال 96 2.2MB
آمار اربعین عتبات عالیات سال 97 1.4MB
آمار حج تمتع سال 94 1.3MB
آمار حج تمتع سال 96 2MB
آمار حج تمتع سال 97 1.6MB
آمار میلادی 2015 2.2MB
آمار میلادی 2016 2.4MB
آمار میلادی 2017 2.8MB
تحلیل ایران در ناحیه خاورمیانه و قاره آفریقا در سال 2013 نسبت به سال 2012 977k
تحلیل ایران در ناحیه خاورمیانه و قاره آفریقا در سال 2014 نسبت به سال 2013 1.3MB
تحلیل ایران در ناحیه خاورمیانه و قاره آفریقا در سال 2015 نسبت به سال 2014 2MB
تحلیل ایران در ناحیه خاورمیانه و قاره آفریقا در سال 2016 نسبت به سال 2015 1.8MB
تحلیل ایران در ناحیه خاورمیانه و قاره آفریقا در سال 2017 نسبت به سال 2016 2.4MB
تحلیل تاخیرات پروازهای برنامه ای و عوامل آن در سال 94 1.9MB
تحلیل تأخیرات پروازهای برنامه ای و عوامل آن در سال 95 2.2MB
گزارش شبانه روزی پروازهای مسافری فرودگاههای امام خمینی (ره) و مهرآباد در مرداد 94 301k
گزارش شبانه روزی پروازهای مسافری فرودگاههای مشهد -كيش - اهواز در مرداد 94 372k
— 20 آیتم به ازای صفحه
19 مورد یافت شد.