گزارشات توصیفی گزارشات توصیفی

بازگشت

تحلیل رتبه بندی فرودگاههای ایران در ناحیه خاورمیانه و قاره آفریقا درسال 2017 و مقایسه آن با سال 2016

تحلیل رتبه بندی فرودگاههای ایران در ناحیه خاورمیانه و قاره آفریقا درسال 2017 و مقایسه آن با سال 2016 (نسخه 1.0)

میانگین (0 آرا)
1 of 26
ديدگاه ها