گزارشات توصیفی گزارشات توصیفی

بازگشت

تحلیل ایران در جهان، ناحیه خاورمیانه و قاره آفریقا در سال 2019 نسبت به سال 2018

تحلیل ایران در جهان، ناحیه خاورمیانه و قاره آفریقا در سال 2019 نسبت به سال 2018 (نسخه 1.1)

میانگین (0 آرا)
1 of 22
ديدگاه ها