گزارشات توصیفی گزارشات توصیفی

بازگشت

تحلیل تاخیرات پروازهای برنامه ای و عوامل آن در سال 96

تحلیل تاخیرات پروازهای برنامه ای و عوامل آن در سال 96

میانگین (0 آرا)
1 of 28
ديدگاه ها