نمودارهای آماری نمودارهای آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم نشست و برخاست فرودگاهها در فروردین ماه 1402 سهم نشست و برخاست فرودگاهها در فروردین ماه 1402

 

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در فروردین ماه 1402 نشست و برخاست 1% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

   در فروردین ماه 1402 اعزام و پذيرش مسافر 4% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در  فروردین ماه 1402 ارسال و پذیرش بار و پست 1% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

 

 

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه