اطلاعات ترمینال و باند در سال 96 اطلاعات ترمینال و باند در سال 96

       

مأخذ این اطلاعات اداره کل بهسازی و توسعه فرودگاه ها می باشد