نمودارهای آماری نمودارهای آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم نشست و برخاست فرودگاهها در مرداد ماه 1399 سهم نشست و برخاست فرودگاهها در مرداد ماه 1399

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در مرداد ماه 1399 نشست و برخاست 27% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

   در مرداد ماه 1399 اعزام و پذيرش مسافر 42% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در مرداد ماه 1399 ارسال و پذیرش بار و پست 50% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

پروازهای عبوری

در مرداد ماه 1399 پروازهاي عبوري 65% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه

برای دریافت آخرین نسخه ماهنامه ، به آرشیو ماهنامه مراجعه نمایید.