نمودارهای آماری نمودارهای آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم نشست و برخاست فرودگاهها درتیر ماه سال 97 سهم نشست و برخاست فرودگاهها درتیر ماه سال 97

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در خرداد ماه 1397 نشست و برخاست 4% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

در خرداد ماه 1397 اعزام و پذيرش مسافر 5% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته  کاهش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در خرداد ماه 1397 ارسال و پذیرش بار و پست  نسبت به

ماه مشابه سال گذشته بدون تغییر بوده  است.

پروازهای عبوری

در خرداد ماه 1397 پرواز هاي عبوري  13% نسبت به
 
ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

 

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه