نمودارهای آماری نمودارهای آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم نشست و برخاست فرودگاهها دربهمن ماه سال 97 سهم نشست و برخاست فرودگاهها دربهمن ماه سال 97

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در بهمن ماه 1397 نشست و برخاست 15% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

در بهمن ماه 1397 اعزام و پذيرش مسافر 14% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته  کاهش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در بهمن ماه 1397 ارسال و پذیرش بار و پست 10% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته  کاهش داشته است.

پروازهای عبوری

در  دیماه 1397 پرواز هاي عبوري  5% نسبت به
 
ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

 

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه

برای دریافت آخرین نسخه ماهنامه ، به آرشیو ماهنامه مراجعه نمایید.