نمودارهای آماری نمودارهای آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم نشست و برخاست فرودگاهها در فروردین ماه 1401 سهم نشست و برخاست فرودگاهها در فروردین ماه 1401

 

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در فروردین ماه 1401 نشست و برخاست1% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

   در فروردین ماه 1401 اعزام و پذيرش مسافر47% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در  فروردین ماه 1401 ارسال و پذیرش بار و پست50% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

پروازهای عبوری

درفروردین ماه 1401 پروازهاي عبوري 68% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه