نمودارهای آماری نمودارهای آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم نشست و برخاست فرودگاهها در دی ماه 1398 سهم نشست و برخاست فرودگاهها در دی ماه 1398

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در دی ماه 1398 نشست و برخاست 1% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

در دی ماه 1398 اعزام و پذيرش مسافر 3% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در دی ماه 1398 ارسال و پذیرش بار و پست 5% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

پروازهای عبوری

در دی ماه 1398 پرواز هاي عبوري 25% نسبت به
 
ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

 

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه

برای دریافت آخرین نسخه ماهنامه ، به آرشیو ماهنامه مراجعه نمایید.