نمودارهای آماری نمودارهای آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم نشست و برخاست فرودگاهها درمهرماه 1400 سهم نشست و برخاست فرودگاهها درمهرماه 1400

 

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

درمهرماه 1400 نشست و برخاست11% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

   در مهر ماه 1400 اعزام و پذيرش مسافر 3% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

درمهرماه 1400 ارسال و پذیرش بار و پست 20% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

پروازهای عبوری

درمهر ماه 1400 پروازهاي عبوري 36% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه