نمودارهای آماری نمودارهای آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم نشست و برخاست فرودگاهها درمرداد ماه 1400 سهم نشست و برخاست فرودگاهها درمرداد ماه 1400

 

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در مرداد ماه 1400 نشست و برخاست 11% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

   درمرداد ماه 1400 اعزام و پذيرش مسافر 11% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

درمرداد ماه 1400 ارسال و پذیرش بار و پست 7% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

پروازهای عبوری

درمرداد ماه 1400 پروازهاي عبوري 33% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه