نمودارهای آماری نمودارهای آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم نشست و برخاست فرودگاهها در اردیبهشت ماه 1400 سهم نشست و برخاست فرودگاهها در اردیبهشت ماه 1400

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در اردیبهشت ماه 1400 نشست و برخاست 63% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

   در اردیبهشت ماه 1400 اعزام و پذيرش مسافر 30% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در اردیبهشت ماه 1400 ارسال و پذیرش بار و پست 53% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

پروازهای عبوری

در اردیبهشت ماه 1400 پروازهاي عبوري 100% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه

برای دریافت آخرین نسخه ماهنامه ، به آرشیو ماهنامه مراجعه نمایید.