نمودارهای آماری نمودارهای آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم نشست و برخاست فرودگاهها در خرداد ماه 1398 سهم نشست و برخاست فرودگاهها در خرداد ماه 1398

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در خرداد ماه 1398 نشست و برخاست 6% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

در خرداد ماه 1398 اعزام و پذيرش مسافر 1% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در خرداد ماه 1398 ارسال و پذیرش بار و پست نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته بدون تغییر بوده است.

پروازهای عبوری

در خرداد ماه 1398 پرواز هاي عبوري  7% نسبت به
 
ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

 

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه

برای دریافت آخرین نسخه ماهنامه ، به آرشیو ماهنامه مراجعه نمایید.