خوش آمدید خوش آمدید

 

 

 

سهم نشست برخاست فرودگاهها در فروردین ماه سال 96 سهم نشست برخاست فرودگاهها در فروردین ماه سال 96

اطلاعیه اطلاعیه

کاربران محترم فرودگاهی:

به اطلاع می رساند: در صورت قطع شبکه داخلی (اینترانت) برای تسریع در دسترسی به سامانه آمار از آدرس زیر استفاده نمایید.

www.airport.ir/group/amar

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در فروردین ماه 1396نشست و برخاست 10%نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

اعزام و پذیرش مسافر

در فروردین ماه 1396 اعزام و پذيرش مسافر 15% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در  فروردین ماه 1396 ارسال و پذیرش بار و پست 16نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است

پروازهای عبوری

در فروردین ماه 1396 پرواز هاي عبوري  4% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزايش داشته است.

 

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه