خوش آمدید خوش آمدید

سهم نشست برخاست فرودگاهها در خرداد ماه سال 96 سهم نشست برخاست فرودگاهها در خرداد ماه سال 96

اطلاعیه اطلاعیه

کاربران محترم فرودگاهی:

  • به اطلاع می رساند: برای ورود به سامانه آمار از آدرس زیر استفاده نمایید.

www.my.airport.ir

  •  در صورت قطع شبکه داخلی (اینترانت) برای تسریع در دسترسی به سامانه آمار از آدرس زیر استفاده نمایید.

www.airport.ir/group/amar

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

در خرداد ماه 1396 نشست و برخاست بدون تغییر نسبت به

ماه مشابه سال گذشته بوده است

اعزام و پذیرش مسافر

در خرداد ماه 1396 اعزام و پذيرش مسافر 1% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

در  خرداد ماه 1396 ارسال و پذیرش بار و پست بدون تغییر نسبت به

ماه مشابه سال گذشته بوده است

پروازهای عبوری

در خرداد ماه 1396 پرواز هاي عبوري  10% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

 

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه