نمودارهای آماری نمودارهای آماری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سهم نشست و برخاست فرودگاهها درآذر ماه 1400 سهم نشست و برخاست فرودگاهها درآذر ماه 1400

 

گزارش توصیفی گزارش توصیفی

نشست و برخاست

درآذر ماه 1400 نشست و برخاست26% نسبت به

ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

اعزام و پذیرش مسافر

   در آذرماه 1400 اعزام و پذيرش مسافر 100% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

ارسال و پذیرش بار و پست

درآذرماه 1400 ارسال و پذیرش بار و پست100% نسبت به

 ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

پروازهای عبوری

درآذر ماه 1400 پروازهاي عبوري 41% نسبت به
ماه مشابه سال گذشته افزایش داشته است.

آخرین نسخه ماهنامه آخرین نسخه ماهنامه